Ubuzima ni ishuri (igice cya 8)

Gatsinzi amaze gusaba Muhorakeye ko yamutega amatwi, yahise aterura maze amubwira akari ku mutima: “Muhorakeye, nkimara kukubona nashimye imico yawe. Igihe rero wambwiraga ko unkunda, bitewe n’ubuzima nabayemo numvaga ntabirimo. Kubera rero ko nawe utacitse intege, nahise numva ngukunze. None rero Muhorakeye, nakumenyeshaga ko ngukunda n’umutima wanjye wose”.

Muhorakeye ahita azenga amarira mu maso maze ahita ahobera Gatsinzi. Aramubwira ati: “Gatsi, urakoze cyane, ubu ngiye kugukunda ntacyo nikanga dore ko navunikaga wowe utabizi”. Nuko Muhorakeye ahita asezera, arataha. Hanyuma, ageze mu rugo atangira kwibaza ku rukundo rwe na Gatsinzi.

Umunsi umwe, ubwo Muhorakeye yarimo gucuruza, yumva telefone irasonnye maze arebye asanga ni Gatsinzi. Ako kanya ibintu yari afite mu ntoki bihita bimucika byitura hasi. Mubyara we abibonye, agira ubwoba yibaza ibimubayeho biramuyobera. Nuko umwari muzima ahita yitaba umukunzi we baraganira. Maze Gatsinzi amusaba ko mu gihe gito bazajyana mu Rwanda. Hanyuma, nyamukobwa amusubiza ko baza kubiganiraho ku mugoroba.

Amaze kuva kuri telefone, mubyara we yamubajije icyatumye ajugunya hasi ibyo yari afite mu ntoki. Maze umukobwa muzima amusaba imbabazi, amubwira ko ari Gatsinzi wari umuhamagaye. Hanyuma mubyara we ahita amubwira ati: “Ese uwo Gatsinzi uguhamagaye agatuma uta urwo wari wambaye ni muntu ki?” Hanyuma Muhorakeye amusubiza ko ari wa mukunzi we. Nuko mubyara we amusaba ko yamuzana akamureba. Maze Muhorakeye arabimwemerera ndetse amubwira ko azamuzana ku cyumwe kizaza.

Bakomeje akazi rero, umugoroba ugeze barataha. Bageze mu rugo, umwari mwiza ahita ahamagara cyubahiro Gatsinzi, umusore wamuhogoje maze baraganira. Nuko amubwira ko mubyara we yifuje kumubona ndetse ko yarangije kumwemerera ko ku cyumweru bazabonana. Gatsinzi byaramushimishije maze ahita yivugisha ati: “Nzahita namushimira uburyo yamfashije nkava mu nzu y’imbohe”.

Ntibyatinze rero ku cyumweru biragera maze Gatsinzi agenda yabukereye. Agezeyo, mubyara we ahita ahamagara Muhorakeye amubaza niba uwo ari kubona ari we Gatsinzi yumva. Muhorakeye ahita aza maze asanga ni we, ahita amugwamo. Mubyara we abibonye biramubabaza maze ahita abwira nyamukobwa ati: “Uyu ni we wambwiraga?” Muhorakeye ati: “Yego”.

Gatsinzi atukirwa mu maso y’umukunzi we

Hanyuma mubyara we ahita abaza Gatsinzi icyo akora. Nuko atangira amubwira ko yatangiye akora mu makara none akaba ari umuzamu kandi ko ajyana abana ba shebuja ku ishuri. Maze uwo mubyara araseka aratembagara. Maze aramubwira ati: “Wararebye rero ubona mu bakobwa bose Muhorakeye ari we ugomba gukunda?” Ni nde wakubwiye ko umukobwa wacu ari uwo gukundwa n’umuntu ukora mu makara nkawe? Umuntu wirirwa inyuma y’abana atabyaye abajyanye ku ishuri? Umva rero wa gahungu we, sinzongere kukubona aha kandi sinzongere kumva ko ikiruka inyuma ya Muhorakeye! Urumva?”

Ako kanya Muhorakeye ahita apfukama maze abwira mubyara we ko akunda Gatsinzi cyane ku buryo aho kugira ngo amubure yatandukana na we. Mubyara we akibyumva biramubabaza cyane. Nuko ahita abwira nyamukobwa ati: “Niko muko, aka kanya uribagiwe! Ubwo urumva ufite aho wigejeje, ndaje mbonane nawe!”

Gatsinzi we aho yari yicaye byari byamushobeye yabuze uko yifata. Gusa, yahise ahaguruka arigendera. Muhorakeye amwiruka inyuma maze amusaba imbabazi ku bibaye. Hanyuma Gatsinzi amubwira ko yasubira mu rugo ko bari buze kuvugana. Nuko Muhorakeye arataha, ageze mu rugo mubyara we aramutuka, aramucyurira biratinda.

Haciyeho akanya, nyamukobwa abona Gatsinzi aramutelefonnye. Hanyuma aramwitaba maze batangira gusubira mu byabaye, baraganira bishyira kera. Mubyara we yumvise ko ari Gatsinzi bari kuvugana, araza ahita amwaka telefone arayitwara, Gatsinzi asigara yivugisha, ashiduka nta muntu bari kuvugana.

Hashize icyumweru ari nta n’umwe uvugana n’undi. Nuko Muhorakeye atangira kwibaza kuri Gatsinzi. Hanyuma afata umwanzuro ajya kumureba mu rugo. Maze amubonye araturika ararira. Gatsinzi na we kwihangana biramunanira, yuzura intimba. Nuko Gatsinzi asaba uwo mwari ko niba amukunda by’ukuri bakwijyanira mu Rwanda bakibanira aho kugira ngo akomeze gufatwa nk’umucakara udafite aho aba. [Biracyaza…]

Dukuzemariya Gloriose

2 thoughts on “Ubuzima ni ishuri (igice cya 8)

  1. Mwarakoze kutugezaho iyi nkuru itwigisha ko ibyo dudhura nabyo mu buzima ari ishuri, ariko se ibindi bice byaheze he ko amaso yaheze mu kirere, dukeneye kumenya uko inkuru yarangiye n’isomo idusigiye. Murakoze.

    1. Urakoze ku bw’icyifuzo ufite. Umunyamakuru uyikoraho ari kubategurira ibindi bice, bizabageraho mu minsi iri imbere. Ibihe byiza kandi muhorane Imana!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *